Stacks Image 262014

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Appuna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Appuna kyrka

Den första kända kyrkan på platsen uppfördes under 1100-talet och fick sannolikt ett västtorn ett århundrade senare. Kyrkan om- och tillbyggdes vid ett flertal tillfällen under medeltiden, men var enligt olika uppgifter redan under 1700-talet i dåligt skick, och tornet och absiden revs då. Kyrkobyggnaden utdömdes i slutet av 1700-talet, men renoverades nödtorftigt. När arkeologen Emil Ekhoff besökte den gamla kyrkan i oktober 1883 noterade han att den gamla; ”Kyrkan var i aldelles förfallet skick, nästan en ruin, består af skepp, kor, sakristia, tornqvadrat och vapenhus.”
Målningar av hur den gamla kyrkan såg ut både utvändig och i kyrkorummet finns att se i sakristian.

Man hade 1869 tagit beslut om att bygga en ny kyrka, och år 1874 låg en färdig ritning till ny kyrka klar från Överintendentsämbetet, men församlingen ansåg att den föreslagna kyrkan var för stor och kostsam. Ritningsförslaget avsåg tydligen en stor katedralbyggnad av den typ som var populär under 1800-talets senare del. Exempel på nära håll finns till exempel i Orlunda, där en centralkyrka uppfördes 1888 eller den enorma kyrkobyggnaden som uppfördes i Högby 1871.
Församlingen utsåg istället själva en person som utförde ett utkast till ritning av en ny kyrka. Med detta som grund samt med vissa önskemål om att kyrkan inte skulle ha någon korsform eller kupol och sittplatser för högst 300 personer skickades förslaget tillbaka till Stockholm.
Utifrån detta översände Överintendentsämbetet sedan en ny ritning, som i stort sett motsvarar dagens kyrka.

Det saknas dock uppgifter om vem som var ansvarat för ritningarna på Överintendentsämbetet. Två namn har satts i samband med kyrkan; arkitekterna Ludvig Hedin och Ernst Jacobsson. Ritningarna godkändes visserligen av Hedin som var stadsarkitekt i Stockholm, men det är oklart om han även är upphovsmannen. Under sin tid som stadsarkitekt bedrev han ingen privat arkitektverksamhet, vilket skulle kunna tyda på att han inte hade något uppdrag åt Överintendentsämbetet att utföra ritningar till Appuna kyrka på 1870-talet. Möjligen kan kyrkan arkitekt annars vara Ernst Jacobsson, som var en av de mer framträdande arkitekter under det sena 1800-talet, och han utnyttjade ofta den nya snickeriindustrins möjligheter.
Den nya kyrkan invigdes den 2 oktober 1887 av biskop Carl Alfred Cornelius, och när man året efter rev den medeltida kyrkan skänktes ett flertal av föremålen till Historiska museet i Stockholm.

Kyrkan har renoverats flera gånger, och den största förändringen av kyrkan utfördes vid en renovering på 1990-talet under ledning av byggnadsingenjör Ture Jangvik i Linköping.

När vi träder in i vapenhuset ser vi i golvet ett antal gravstenar som tidigare legat i den gamla kyrkan. En av dessa berättar att ”Här under logget begraven den ädle och manhaftiga Herr Johan Walter till Lunna, fordom Han Kongliga Majestäts till Sveriges trotjänare och Kaptenlöjtnant, vilken avsomnade i Christo Anno 1659 den 17 augusti”.

På södra väggen i kyrkorummet finns dennes begravningsvapen.

Johan Walter och hans hustru skänkte en numera bortplockad predikstol till kyrkan, men en detalj från denna finns kvar. Det är den tavla som nu finns längre fram på södra väggen, föreställande Abraham som är beredd att offra sin son Isak, men som hejdas av ängeln.

På norra väggen finns två tavlor, delar av en så kallad triptyk. Dörrarna satt i den gamla kyrkans altartavla.

Korets målningar liksom altartavlan föreställande ”Kristus på korset” målades 1898 - tolv år efter att kyrkan invigts - av Ludvig Frid som var en ofta anlitad kyrkomålare i framför allt Småland.
Scenerna i gråtoner undertill i koret föreställer Jesu intåg i Jerusalem samt Jesu väg till Golgata. Däröver finns Paulus och Moses målade i helfigur.

Taket består av ett hjälmvalv och är även rikt dekorerat med scener, som till exempel Jesu födelse och Uppståndelsen.

Ludvig Frid från Vimmerby målade samtidigt även utsmyckningen på valv och väggar.

Korfönstren har glasmålningar föreställande de fyra evangelisterna Matteus, Johannes, Markus och Lukas och är tillverkade 1910 signerade av företaget Konstglas i Stockholm.

Predikstolen som är placerad på norra sidan tillhör originalinredningen.

I långhusets sydöstra hörn finns en dopfunt av röd kalksten och daterad 1660, tillverkad i Michael Hackes verkstad i Skänninge. Michael Hacke var mästare i Stockholm innan han flyttade till Skänninge, där hans bror Gabriel var borgmästare. Michael Hacke tillverkade inte bara en mängd dopfuntar, utan även gravstenar och epitafier, varav de flesta finns här i Östergötland.

En skulptur föreställande Maria med barnet är utförd av konstnärinnan Eva Spångberg från Gamla Hjälmseryd i Småland.

Dopaltaret är från den gamla kyrkan, troligen från 1600-talet

Orgeln är tillverkad av Setterqvist & Son i Örebro i slutet av 1800-talet.
Stacks Image 262002