Stacks Image 262140

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Högby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Högby kyrka

När Högby och Västra Skrukeby socken slogs samman under andra hälften av 1800-talet revs de båda medeltida sockenkyrkorna och en gemensam kyrka för de båda församlingarna uppfördes på en ny kyrkplats.

Högby medeltida kyrka som var belägen cirka 1 km norr om den nuvarande var sannolikt byggd på 1100-talet, och precis som Västra Skrukebys kyrkplats utgörs idag platsen av en ödekyrkogård.

Den nya kyrkan uppfördes 1871 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet. Törnqvist var en flitigt anlitad kyrkoarkitekt i hela landet och i Östergötland har han bland annat ritat kyrkorna i Gistad, Fivelstad och Västra Ryd.

Bröderna August och Johan Robert Nyström var ansvariga byggmästare. Och även om bröderna tillsammans med sin far Abraham mellan åren 1836 och 1851 stod för sju nybyggen av kyrkor och nio kyrkoombyggnader ansvarade sönerna bara för en kyrkoentreprenad, Högby kyrka.
Bröderna Nyström modifierade Albert Törnqvists ritningar och ändra interiören något efter eget huvud..

Kyrkan ombyggdes totalt under andra halvan av 1940-talet under ledning av arkitekt Johannes Dahl i Tranås. Kyrkoherde Knut Harding var pådrivande med ett förslag att dela upp den stora kyrkobyggnaden i tre delar; en storkyrka, en lillkyrka och ett begravningskapell i den tidigare absiden.
Riksantikvarien hade inget att erinra om detta. Denne skriver: ”Högby kyrka hör till de minst lyckade
kyrkobyggnaderna från 1800-talet i Östergötland och ämbetet finner det ur kulturhistorisk synpunkt relativt likgiltigt om man på skisserat sätt avskiljer de östligaste delarna.”

Under 1990-talets senare del utfördes en del förändringar efter ritningar utförda av byggnadsingenjör Ture Jangvik i Linköping. Gravkapellet omändrades till samlingssal och ett nytt glasat dörrparti placerades innanför portarna i väster.

Storkyrkan utgör den östra delen av det ursprungliga långhuset. På väggarna är fyra gravhällar uppsatta samt målningar från läktarbarriären som en gång fanns i Högbys rivna kyrka, målade 1742 av Sven Gustavsson Stoltz.

Nummertavlorna ovanför dörrarna till sakristian är vridbara och nås från sakristians vind.

Altartavla av trä i låg relief är utförd 1971 av Th Pedersen från Odense i Danmark, emedan själva altaruppsatsen hör till originalinredningen.

Storkyrkan har en modern dopfunt av tegel, som är placerad vid den igensatta sydportalen.

Här finns ett epitafium över prosten Andreas Petri Normolander, som dog 1657, och som visar Jesu dop och därunder alla prästens söner och döttrar knäfallande.

I Storkyrkan hänger ett kyrkskepp byggt av Tuve Carlsson från Göteborg efter ritning av H W Potter i USA. Lägg märke till den amerikanska flaggan i aktern.

Orgeln byggdes 1872 av orgelbyggarfirman Åkerman & Lund och har en fasad ritad av arkitekt Albert Törnqvist.

Det södra fönstret i Lillkyrkan tillkom 1970 en glasmålning, som är komponerad av professor C Crodel i M
ünchen. Han utförde även i slutet av 1960-talet ett flertal glasmålningar till fönstren i Mjölby kyrka.

Över altaret i Lillkyrkan hänger ett altarskåp tillverkat i Lübeck på 1400-talet. Till vänster om detta hänger ytterligare ett altarskåp med Maria och Jesusbarnet som också är gjort på 1400-talet, men av en lokal verkstad i Östergötland. Och till höger om det större altarskåpet står en staty av ett helgon.
Även dopfunten av kalksten, daterad 1660, fanns tidigare i en av de båda rivna medeltidskyrkorna. Liksom ett triumfkors från 1300-talet, som ett tag varit altarprydnad i ”Storkyrkan”.

Här finns en mindre piporgel levererad 1966 av orgelbyggare Reinard Kohlus i Vadstena.

Gravkapellet är numera ombyggt till mindre gudstjänstlokal som kallas Absiden.

Storklockan göts år 1871 av Johan A Beckman i Stockholm och lillklockan av Magnus Hultman i Norrköping år 1750.
Stacks Image 262128