Stacks Image 262154

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Nässjö kommun
Norra Solberga gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Norra Solberga gamla kyrka

Den gamla kyrka i Norra Solberga uppfördes under mitten av 1200-talet, förmodligen som ett litet gårdskapell till Grimsbergs gård. Men möjligen har det redan tidigare funnits en träkyrka på platsen.

Un
der 1700-talet kompletterades den lilla kyrkan med tillbyggnader av trä åt norr och väster.
Men n
är den nya kyrkan stod klar 1902 förvandlades medeltidskyrkan till gravkapell under ledning av Jönköpings stadsarkitekt August Atterström. Innan omvandlingen var kyrkan dubbelt så stor. Tillbyggnader i trä som var från 1600- och 1700-talen revs, dock blev det medeltida långhuset, koret och sakristian kvar, likaså takkonstruktionerna. Gravvalven under kyrkans golv fylldes då med sand.
Vi kan också se den tidigare sydportalen i putsen på fasaden, med denna togs bort redan på 1700-talet.

När kyrkogården fått nytt bårhus under första halvan av 1960-talet beslutades att restaurera den gamla kyrkan, som då var svårt angripen av fukt och svamp. Vid en utgrävning i kyrkan hittade man då mynt från mitten av 1200-talet.

Vapenhuset i trä på västra gaveln uppfördes i samband med att byggnaden återinvigdes i början av 1970-talet. Bänkarna är moderna, men dörrspeglarna kommer från den gamla inredningen.

Altarskåpet har gjorts i början av 1600-talet, och är ett av få kända altarskåp i Sverige från tiden direkt efter reformationen.

Det medeltida altaret har rymt en relikgömma med ben från Ursulalegendens 11 000 jungfrur.
Sankta Ursula var ursprungligen en av möjligen elva martyrer, men på 900-talet hade antalet av ett misstag ökat till elva tusen martyrer. Helt enkelt på grund av en felläsning av en förkortning, XI MV. Det ska på latin uttydas undecim martyres virgines, som betyder elva jungfrumartyrer.
Istället råkade man tolka M:et som millia, alltså undecim millia vergines, Elva tusen jungfrur. Denna legend blev snabbt populär och författare broderade sedan på berättelsen.

På översidan på den medeltida altarskivan i kalksten syns fortfarande de gamla invigningskorsen som biskopen ritade vid invigningen under tidig medeltid.

Sakristian som är medeltida är försedd med en järndörr.

Läktarbröstmålningarna över kyrkans ingångsportal föreställer de fyra evangelisterna. De är skapade 1751 av provisialmålaren Olof Rosenblad från Gränna.

Han målade samtidigt om predikstolen i barockstil. Den var ursprungligen är från 1660-talet och var en gåva
av fru Astrid Uggla på Stumperyd.

Ordet "Sancta" finns målat på den ursprungliga medeltidsputsen strax bredvid predikstolen och är kyrkans enda fragment av medeltidsmåleri.

Dopfunten i kalksten är från början av 1970-talet.

Orgeln kommer från Johannes Künkels orgelverkstad och har en fasad ritad av arkitekt Kurt von Schmalensee.

I samband med att den nya kyrkan togs i bruk i början av 1900-talet skänktes den gamla klockstapeln
till Norra Smålands Fornminnesförening och står numera i Jönköpings Stadspark.
Stacks Image 262145