Stacks Image 262300

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Strå kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Strå kyrka

Strå kyrka byggdes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet.
År 1545, under Gustav Vasa var det nära att kyrkan hade rivits för att lämna byggnadsmaterial till Vadstena slott.
Kyrkan klarade sig dock, och tillbyggdes senare mot norr. I början av 1700-talet förlängdes kyrkan österut.
Tornets överbyggnad fick sin nuvarande utformning vid en ombyggnad 1771 av byggmästare Mårten Beurling.

Ett äldre romanskt fönster har under någon tidig renovering flyttats till nordväggen.

I början av 1900-talet utfördes en renovering efter ritningar delvis utförda av arkitekt Charles Lindholm, och församlingen lät då bland annat på eget bevåg måla om predikstolen, utföra en del dekoreringsarbeten i kyrkorummet samt uppföra ett brädskjul vid tornets norra sida. En ny portal öppnades från väster via tornet
När ombyggnaden inspekterades var kontrollanten mycket upprörd och skrädde inte orden i sitt inspektionsprotokoll; ”Hela arbetet vittnar om bristande förståelse för den hänsyn man är skyldig iakttaga vid behandlingen af en gammal kyrka samt dessutom om bristande konstnärlig smak. ”
Församlingen förklarade sig med att arkitekt Charles Lindholm hade lovat inkomma med ritningsunderlag, men då detta aldrig kom tröttnade församlingen på att vänta och tog sakerna i egna händer.

På kyrkans östra gavel finns flera gravhällar uppsatta, dels för kornetten Bengt Persson Swan och hans hustru, respektive kaptenlöjtnanten Mårten Håkan Swan och hans hustru.

Kyrkan har sedan renoverats flera gånger.
Sitt nuvarande utseenden fick kyrkorummet i slutet av 1940-talet då en större renovering utfördes under ledning av Erik Lundberg, som var arkitekt och antikvarie vid Riksantikvarieämbetet samt professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan.

I koret finns två dopfuntar. Den äldsta från 1100-talet har endast cuppan av kalksten bevarad, och med sin mycket speciella ornamentik kan den sannolikt knytas till någon av de engelska stenmästare som var verksamma vid Linköpings domkyrka.
Dopfunten kompletterades med nya delar 1948.
Den andra dopfunten från 1663 är levererad av Michael Hackes stenhuggeriverkstad i Skänninge.

Altaruppsatsen byggdes 1743 av bildhuggaren Bengt Wedulin i Hjo för 500 daler, och visar Kristus på korset med aposteln Johannes och Maria samt ytterst Moses och Aron.

År 1667 anskaffades en predikstol tillverkad av mäster Johan Gabrielsson i Vadstena. Den betalades genom att varje sockenman gav en halv spann säd. En liknade predikstol finns i Vreta klosterkyrka.
På 1700-talet målades predikstolen om av mäster Sven Gustafsson Stoltz i Vadstena. Enligt instruktionen från församling så att ”han må någorlunda svara emot den nya altartavlan.”

Ett krucifix är från 1600-talet.

Kyrkans första orgel byggdes 1864 av orgelbyggaren August Rosenborg i Vadstena, med en orgelfasad ritad av arkitekten Ludvig Hawerman vid Överintendentsämbetet. Det nuvarande orgelverket är byggt 1934 av Setterquist & Son i Örebro, men har kvar orgelfasaden från 1864.
Stacks Image 262310