Stacks Image 261991

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Vallerstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Vallerstads kyrka

Vallerstads nuvarande kyrka hade en föregångare på samma plats som var byggd på 1100 eller 1200-talet.
På 1700-talet började det emellertid bli svårt att få plats för alla gudstjänstbesökare, vilket skapad en del oreda. Organisten och klockan Wahlström påminde vid en sockenstämma om att det länge rått stor trängsel på läktaren och påpekade att det var stor risk att orgeln skulle skadas. Han föreslog att orgeltramparen Jansson inte skulle släppa upp några obehöriga personer. Så bestämdes och likaså att gossarna enligt gammal sed även i fortsättningen skulle sitta kring altarrundeln, för att prästen skulle kunna hålla dem under uppsikt. Trots flera tillsägelser höll dock Jansson inte obehöriga borta från läktaren, varför han avsattes och orgeltrampningen fick övertas av nya krafter.

Trängseln fortsatte dock och frågan fortsatte om ny eller ombyggd kyrka. Ett förslag till gemensamt kyrkbygge med Järstads församling förkastades.

1807 lämnade Stockholmsarkitekten Gustaf af Sillén in ett förslag till ny kyrka, men när man till sist tjugo år senare bestämde sig för att bygga en ny kyrka var det byggmästaren Abraham Nyström i Hållingstorp som fick uppdraget att ta fram ritningar.
Efter den sista gudstjänsten i den gamla kyrkan, den 23 april 1832 revs kyrkan, förutom nedre delen av tornet som man lät behålla. Men när man sedan byggde upp den nya kyrkan följde man ändå i huvudsak Gustaf af Silléns ritningar.

Det gick åt cirka 60 000 tegelstenar vid bygget, och till murbruk blandades 1 600 lass sand med 3 000 tunnor kalk, bränd av den gamla kyrkans kalksten. Taket täcktes med bortåt 55 000 handkluvna träspån.

Kyrkan stod klar att invigas den första söndagen i advent 1833, och en hel del medeltida föremål hade då flyttats över till den nya kyrkan, men säkerligen skingrades också en del. En senmedeltida skulptur "Sörjande Johannes" hamnade så småningom på Historiska museet i Stockholm.

Ett altarskåp av ek som nu är upphängt på södra väggen är tillverkat i nordtyskland på 1400-talet, och visar bland annat de tolv apostlarna, Marie kröning, Johannes döparen samt Anna själv tredje.

Den stora altartavlan med scen ur berättelsen om Kristi förklaring är skapad 1890 av professor Mårten Eskil Winge.

Triumkrucifixet från 1300-talets senare del fanns tidigare i den gamla medeltidskyrkans triumfbåge. När krucifixet restaurerades på 1690-talet bekostades denna av, som det står "den Ehreborna och dygdesamma matronan hustru Ingeborg Östensdotter Kellandria". Hon var kyrkoherdedotter från Öland, och hade vid 14 års ålder gift sig med dåvarande kyrkoherden i Vallerstad Johannes Laurenius, och efter hans död hade hon konserverats, allt gift sig med efterträdaren kyrkoherde Petrus Danielis.

Dopfunten av kalksten är huggen 1678 av Vadstenamästaren Jan Andersson Silferling.

Predikstolen är skapad 1833 av den mångkunnige Abraham Nyström. Och han kunde med tiden titulera sig snickare, smed, målare, urmakare, guldsmed, glasmästare och gjutare. Bland mycket annat.

På kyrkogården står statyn ”Såningsmannen”, skapad av skulptören Gottfrid Larsson som föddes i Vallerstads socken och som också ligger begravd här.
Stacks Image 261979