Stacks Image 262055

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Väversunda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Väversunda kyrka

Väversunda kyrka låg ända fram till 1800-talet invid Tåkerns strand, men när vattennivån sänktes hamnade sjön längre österut.

Den nuvarande stenkyrkan hade sannolikt en föregångare i form av en stavkyrka i trä. På 1160-talet ersattes stavkyrkan av en absidkyrka i romansk stil, som troligen är byggd av socknens storman.
Under 1200-talet tillkom romanska kalkmålningar i absiden, och jag återkommer till dessa om en stund.
I slutet av 1300-talet slogs valv i kyrkan, troligen med hjälp av mästarna från bygget av Vadstena klosterkyrka. Kyrkan stod innan dess utan innertak och man såg takstolarna från golvet. De ursprungliga fönstren syns strax under takfallet på långhusväggarna.

Det är osäkert om kyrkan ursprungligen hade torn, men 1771 uppfördes det nuvarande av byggmästare Bengt Björkman som fick 150 riksdaler för jobbet. I tornet hänger två klockor. Storklockan är tillverkad 1704, och lillklockan omgjuten 1803.

Det första som möter oss när vi träder in i vapenhuset är en mycket vacker smidd dörr som är samtida med stenkyrkan och signerad i runskrift. Där står i översättning att Asmund gjorde denna dörr. Asmund var verksam i Östergötland i slutet av 1100-talet. Och även om dörren är i vikingastil har den kristna motiv. Här ser vi syndafallet, försoningsoffret och det eviga livet.

I tornrummet förvaras också fragment av tidigkristna gravmonument.

Under 1800-talet vitmenades hela kyrkan så att alla kalkmålningar försvann. När man renoverade kyrkan i slutet av 1940-talet under ledning av arkitekt Erik Fant togs dess målningar åter fram.

Dekorationsmålningarna i skeppet och i koret är dock från 1600-talet.

Under restaureringen i slutet av 1940-talet återfanns kyrkans ursprungliga dopfunt, som hade använts som stöd under predikstolen. Funten tycks vara tillverkad av samme stenmästare som gjort utsmyckningen på tornet till Heda kyrka.
Dopfunten har restaurerats och fått en ny kuppa ritad av Erik Fant.
Kyrkans tidigare dopfunt i röd kalksten, tillverkad av Johannes Andersson i Vadstena 1660, finns numera deponerad i slottskapellet på Vadstena slott.

En altaruppsats skaffades 1681 av "konstrike mäster Johan i Grenna", det vill säga Johan Werner den yngre. Den kostade 200 daler, men tavlan avlägsnades redan efter kort tid från koret eftersom ljuset från korfönstret behövdes.

Johan Werner tillverkade senare även en predikstol. Den nuvarande predikstolen är från mitten av 1940-talet men har bilder av Kristus, Johannes, Petrus och Andreas hämtade från Johan Werner den yngres predikstol.
Och i samband med jobbet i Väversunda kyrka lät Johan Werner den yngre också bland annat måla korväggen med en nattvardscen. När målningarna i koret sedan renoverades i början av 1900-talet blev väggmålningarna ganska klumpigt ifyllda, emedan de målningar som finns i kortaket och som bland annat framställer Kristus som Majestas Domini sittande på regnbågen, betydligt varsamma renoverade. Likaså gäller detta motiven föreställande Paulus och Johannes på korets södra sida , samt Petrus och Philippus på norra sidan.

Triumfkrucifixet framför koret föreställer Kristus som konungen, världshärskaren, levande och med krona och konungslig klädsel. Krucifixet är en kopia av ett original, från 1100-talets andra hälft, som finns på Statens historiska museum.

Här finns också en annan kopia, den av Väversundamadonnan. Kopian som invigdes trettondag jul år 2007 är skapad av skulptören Magnus Persson i Gnesta och färglagd av förste målerikonservator Hans Peter Hedlund vid Riksantikvarieämbetet.
Originalet finns även det på Statens historiska museum.

På korets norra vägg finns ett medeltida sakramentsskåp för förvaring av nattvardskärl, med bevarat dekorativt järngaller.

På triumfbågens norra sida finns ett inmurat epitafium av kalksten från omkring 1700, till minne av löjtnanten Isaac Enander och hans hustru Brita Dreffling..

I kyrkan finns också ett begravningsvapen över major Abraham Blix, död 1772.

1784 fick kyrkan en orgel byggd av Lars Strömblad, som då bodde och verkade i Ödeshög där han också var organist. Året efter att han byggt orgeln till Väversunda kyrka flyttade han till Falköping, och tillverkade sedan flera orglar till kyrkor i Göteborgs stift och var bland annat känd för fantasifulla fasader.
Den nuvarande orgeln byggdes 1892 av Salomon Molander, men har en fasad från 1822, då Strömblads orgel renoverades.

Norr om kyrkan, utanför kyrkogården vid den så kallade Berzeliusgården, finns en minnessten över kemisten Jöns Jacob Berzelius som föddes i Väversunda 1779. Han var en av 1800-talets stora vetenskapsmän, och har kallats ”den svenska kemins fader”. Det är efter honom som Berzelii park i Stockholm är uppkallad.
Stacks Image 262065