Stacks Image 262068

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Edshults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Edshults kyrka

När Edshults kyrka uppfördes på 1830-talet ersatte den en kyrkobyggnad uppförd på 1300-talet.
Under medeltiden var Edshult annex till Hult, och den gamla kyrkan var uppförd på frälsejord tillhörande ägorna till Edshults säteri. Kyrkan som var i trä hade byggts med tidigmedeltida romanska stenkyrkor som förebild.

En miniatyrmodell av Edshults gamla kyrka med tillhörande klockstapel finns sommartid att se på församlingshemmets gård i Edshult, mitt emot kyrkan.

Vid en biskopsvisitation 1794 var den gamla kyrkan i så dåligt skick att det beslutades att det skulle upprättas ritningar för en ny gemensam kyrka med Hults församling. Det fanns dock motstånd mot en sammanslagning och istället beslutade församlingen år 1816 att reparera den gamla kyrkobyggnaden. Något som dock inte verkar ha skett. 16 år senare begärde församlingen att få ritningsförslag på en ny kyrkobyggnad från Överintendentsämbetet i Stockholm.

Kyrkan ritades av arkitekt Axel Nyström vid Överintendentsämbetet och byggdes sedan av arkitekt Carl Robert Palmér som gjorde en del avsteg från de ursprungliga ritningarna.

Strax efter att man invigt den nya kyrkan, den första söndagen i advent 1838, revs den gamla kyrkan och både materialet kyrkan var byggd av och inventarierna ropades ut på auktion.
Plankor med målningar från kyrkan kom att brukas i kyrkstallarnas spiltor och fattighusets vedbod, altarringen blev stängsel kring en svinstia och predikstolen användes som hönshus eller hundkoja.

En madonnaskulptur från 1300-talet hamnade efter auktionen på gården Arnaberg, varifrån den 1912 köptes av Statens historiska museum, där den finns ännu i idag. Skulpturen har nordfranskta drag men man anser idag att den ändå är skapad av en skulptör som var verksam i Linköpings stift.

Ett mindre medeltida altarskåp som bland annat visar Sankt Erasmus martyrium finns i dag på Jönköpings läns museum, och är ett nordtyskt arbete från slutet av 1400-talet.

Den tavla som finns på södra väggen och som visar resandet av korset är en kopia från 1700-talet.

Även den kollekthov som idag finns i en monter i kyrkan kommer från den gamla kyrkan, och är sannolikt från 1600-talet.

Altartavlan med motivet ”Kristi Uppståndelese” är skapad av Ludvig Frid, som även skapat tavlor till Sankt Nikolai kyrka i Halmstad, samt till kyrkorna i Gnosjö, Väckelsång och Bredaryd. Hans mest betydande fresker finns dock i Vetlanda kyrka och de stora målningarna som täcker hela korväggen i Urshults kyrka. Ludvig Frid var god vän med författaren August Strindberg, och finns omnämnd under namnet Albert Lundell i Strindbergs genombrottsroman ”Röda rummet”.

Predikstolen som finns i kyrkan är inte densamma som byggdes inför invigningen. Den då nybyggda sockenstugan där kyrkans nya predikstol förvarades hade drabbats av brand, och predikstolen förstördes då.

En brudbänk från 1700-talet finns också i kyrkan. Där står ”Sponce voca Christum, non est sine munere Christus”, vilket betyder ”Lova Kristus med en gåva, Kristus är icke utan nåd”.

Dopfunten av driven mässing är skänkt av Nils Larsson Flint och dennes hustru, och är eventuellt tillverkad vid mässingsbruket i Norrköping under andra halvan av 1600-talet.

Begravningsvapnet på södra väggen är från början av 1700-talet och är över denne överinspektör Nils Flintsten. Om honom stor det på vapnet att han hette Nils Larson Fint, men adlades Flintsten 1695. Han var överinspektör över saltpetersjuderierna i Småland, Västergötland, Öland och Gotland. Saltpeter var en viktig ingrediens vid tillverkningen av krut. Vi får vidare veta att Nils var gift med Christina Håkansdotter Berghman och att han dog på gården Norrsunda den 2 februari 1713.

På motsatta sidan av kyrkan, invid norra väggen finns en kamin från 1800-talet bevarad. Den fanns tidigare i Höreda kyrka.

Orgeln byggdes ursprungligen 1843 av Sven Nordström från Norra Solberga. I mitten av 1960-talet renoverades orgeln av firma Richard Jacoby orgelverkstad, Stockholm, och restaurerades åter 1997 av Ålems orgelverkstad.

I mitten av 1950-talet skapades en mindre gudstjänstlokal i kyrkorummets östra del, den så kallade lillkyrkan med 90 sittplatser.
Utrymmet skapades genom att man helt enkelt delade av kyrkan och byggde en ny östvägg. Korgolvets höjning börjar där den ursprungliga korsgången tidigare gick.

I lillkyrkan finns också ett altarskåp som är ett svenskt arbete från omkring 1520. Skåpet som stod på högaltaret i den gamla kyrkan, visar Korsfästelsen med Maria Magdalena och Johannes Döparen i flyglarna, samt 18 mindre skulpturer. När skåpet är stängt visas Maria med barnet samt Maria Magdalena i målade arkadnischer.

Orgeln i lillkyrkan är ursprungligen byggd 1850 av Johannes Magnusson.
Stacks Image 262059